Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
68 47 50 880

Adres e-mail
poczta@um.swiebodzin.pl

Dodatkowa strona www
www.swiebodzin.eu

Adres:

Urząd Miejski w Świebodzinie
Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgłoszenie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, a także głosowanie nad wyborem zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”), w zakresie określonym w Uchwale Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1836) zgoda wymagana jest odpowiednio przez wnioskodawcę oraz osoby uczestniczące w głosowaniu nad wyborem zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający zadanie oraz osoby uczestniczące w głosowaniu nad wyborem zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione. 
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w realizacji Budżetu Obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, zwany dalej „Administratorem”, a odbiorcami tych danych będą członkowie Zespołu Weryfikującego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, biorący udział w procedurze ustalania zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
5. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com.
6. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych, o których mowa w pkt.1 do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Osoba, której dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 ma prawo: żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe umieszczone na Formularzu zgłoszeniowym zadania oraz liście poparcia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie zostaną przekazane do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
10. Ankiety do głosowania zawierające dane osobowe, będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem zadań do realizacji.